عکس مهسا کامیبابی در جزیره کیش با ماشین زیبایش و ساپورت رنگی